Skog och Ungdom

Avdelningsgren

Förbundet är uppbyggt av lokalavdelningar med en avdelningsstyrelse. I
avdelningar med högt medlemsantal och brett utbud av aktiviteter kan mindre enheter i form av avdelningsgrenar innebära att medlemmarna kommer närmare verksamhet och beslut.

Beslut om införande av avdelningsgren/grenar fattas på ett möte i lokalavdel-
ningen som meddelar förbundskansliet och lämnar kontaktuppgifter till ansvarig Kotte.


Minst tre medlemmar i en lokalavdelning kan besluta om att skapa en
avdelningsgren.

  • Grenen ska ha minst en grenansvarig (s.k.”Kotte”)
  • Samtliga medlemmar i grenen ska ingå i samma lokalavdelning. Man kan inte vara medlem i flera avdelninsgrenar i en lokal-avdelning.
  • Medlemsmötet är grenens beslutande organ.
  • Varje år hålls minst ett medlemsmöte där varje medlem i grenen har en röst. På detta möte utses ansvarig Kotte.
  • Grenens Kotte ser till att verksamhet och antal medlemmar vid årets slut redovisas till lokalavdelningen.
  • Alla medlemmar i en gren är även medlemmar i sin lokalavdelning och har rösträtt på avdelningens årsmöten.
  • En verksamhetsgren är inte en egen juridisk utan bara en verksamhet
    inom lokalavdelningen.

Medlemsmöte
På medlemsmötet så utses ansvarig Kotte och Grenen kan planera och diskutera sin verksamhet.

Om man vill kan man använda den mall för startmöte eller mall för medlemsmöte som finns.

Stöd till verksamheten
För varje avdelningsgren som lämnat rapport och haft medlemsmöte ges ett
extra bidrag på 500 kr per år.

För att få stöd gäller att 60% av medlemmarna i en avdelningsgren är mellan 6- 25 år, alltså likadant som för en lokalavdelning.
En avdelningsgren fungerar som en lokalavdelning men utan egen ekonomi.
Egen kassör och revisor behövs alltså inte. Det ekonomiska ansvaret ligger hos lokalavdelningen (jämför med moderklubb eller huvudförening).

 

Mera information om avdelnignsgren finns i bilagan nedan, ”avdelningsgren Arbetsbeskrivning”. 

Avdelningsgren Arbetsbeskrivning 2 (1)
Protokoll medlemsmöte
Protokoll uppstart avdelningsgren
Rapport från avdelningsgren 2019
Verksamhetsredovisning 2019
Protokoll medlemsmöte
Protokoll uppstart avdelningsgren

Lämna ett svar