Skog och Ungdom

Policy

För oss är säkerhet och trygghet viktig i all vår verksamhet. I vår policy formulerar vi hur vi förhåller oss till att ge alla en trygg och säker verksamhet.

  • Miljö och hållbar utvecklingspolicy: Förbundet Skog och Ungdom följer tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav. Vi värnar om miljön och engagerar oss i miljöfrågor.
  • Aktivitetspolicy: Förbundet Skog och Ungdom eftersträvar att följa branschledande riktlinjer och regelverk. Till exempel: Svenska Klätterförbundet, Svenska Ridsportsförbundet och Svenska Kanotförbundet.
  • Alkohol- och drogpolicy: Förbundet Skog och Ungdom erbjuder en verksamhet fri från droger. Droger definierar vi som medel som är berusande, beroendeframkallande och giftiga. Alkohol får ej förekomma om deltagare är yngre än 20 år. Ingen tobaksrökning på aktivitetsområdet.
  • Beredskapsplan krishantering: Inom Förbundet Skog och Ungdom arbetar vi med att minska riskerna för olyckor för vår personal och för att minska olycksrisken inom all vår verksamhet. Därför är grunden i allt arbete och all verksamhet i förbundet och lokalavdelningarna att förebygga ohälsa och skador för att någon krissituation aldrig någonsin ska behöva uppstå.
  • Demokratipolicy: Förbundet Skog och Ungdom bedriver verksamhet som främjar demokratiska idéer enligt följande: – Frivilligt medlemskap – Medlemmen har stadgeenlig möjlighet att påverka verksamheten – Medlemmen har formell beslutanderätt över verksamheten – Verksamheten är förenlig med principen om alla människors lika värde – Förbundet Skog och Ungdom följer FN:s konvention om barnets rättigheter
  • Jämlikshet- och mångfaldspolicy: Förbundet Skog och Ungdoms grundsyn är att alla människor är lika mycket värda. Vi arbetar för att se och behandla varandra som medmänniskor. Vi ser också det viktiga i att ta vara på varandras olikheter för att utveckla en gemensam förståelse för var och varje individ. Människors olikheter kan bland annat vara i form av etnisk härkomst, kön, språk, ålder, funktionsförmåga, religion och sexuell läggning. Men också i form av erfarenhet, livsstil, utbildning och familjesituation. Förbundet Skog och Ungdom tycker det är viktigt att dra lärdom av vår mångfald för att utvecklas som organisation.
  • Skyddspolicy gällande personuppgifter: Medlemsregistret är det enskilt största systemet för hantering av personuppgifter i Förbundet. Förordningen gällande personuppgifter omfattar all hantering och lagring av personuppgifter, även utanför medlemsregistret. Det kan till exempel vara medlemslappar, lägeranmälningar, medlemslistan i pärmen, protokoll, hemsida, mail, molntjänster osv.
    – uppdaterad 2018

Läs mera om förbundets policy här: Policy dokument Skog och Ungdom
Kompletterade ”Skyddspolicy gällande personuppgifter”: Skyddspolicy gällande personuppgifter Skog och Ungdom

Läs mera om förbundets information gällande GDPR: Info om GDPR

policy

Lämna ett svar